Regulamin Sklepu Internetowego Pom Pom Candles


§1
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Pom Pom Marcin Kowalczyk, ul. Startowa 42, 22-460 Szczebrzeszyn, NIP: 922-254-00-26, Regon: 362319190, tel: 502-234-546, e-mail: biuro@pompomcandles.pl

 2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem

 3. Definicje:

  - Klient - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

  - Cena – ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w PLN

  - Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  - Koszyk – integralna część Sklepu Internetowego oraz systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności

  - Newsletter – elektroniczna, bezpłatna forma biuletynu rozsyłanego Klientom w formie mailowej, w której Klienci otrzymują informacje o nowościach i aktualnościach w sklepie internetowym

  - Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego

  - Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pompomcandles.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić produkty w nim dostępne.

  - Towar – przedmioty wystawione w sklepie, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży

  - Umowa Sprzedaży - umowa zawarta przez Pom Pom Marcin Kowalczyk z klientem sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie

  - Zamówienie - oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, w tym rodzaj i ilość produktów

 4. Wszystkie towary oferowane w sklepie Pom Pom Candles, są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone do spzreadży na rynek polski

§2 Składanie zamówienień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.pompomcandles.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, mailowo oraz telefonicznie.

 3. Zamówienia przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres mailowy.

 5. W przypadku gdy podane dane nie sa kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. W przypadku braku kontaktu, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.

 6. Klient w trakcie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania Faktury VAT, która może być przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres email.

 7. W trakcie składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, w celu usprawnienia składania kolejnego zamówienia. W tym celu klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego email. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez klienta. Hasło klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed dostępem osób trzecich.

 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymane zamówienie.

 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.


§3 Koszty i termin przesyłki

 1. Towar jest przesyłany pod adres wskazany w formularzu zamówienia, lub podany telefonicznie lub mailowo.

 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje mozliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego.

 3. Przesyłka dostarczana jest w terminie podanym przy każdym towarze na stronie serwisu. W przypadku wyboru metody płatności przelew tradycyjny, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym (zwykle 1-2 dni roboczych).

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy, określonymi na stronie danego przedmiotu.


§4 Płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24) lub przelewem na konto bankowe Sklepu.


§5 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstapienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


§6 Procedura reklamacji

 1. Jeśli zakupiony towar posiada wady Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy za pośrednictwem poczty, poczty mailowej lub telefonicznie.

 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.


§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionego towaru. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 3. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).


§8 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający Konto w sklepie zostaną poinformowani mailowo o zmianie Regulaminu.

 2. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.

 3. Klientowi, który nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, przysługuje prawo usunięcia jego konta.

 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, będą realizowane według postanowień dotychczasowego Regulaminu.§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.